Samfund

Trafikken over broerne på vej tilbage

Foto: Sund & Bælt.

Både fritidstrafikken og lastbilerne kørte i stigende grad over Storebæltsbroen og Øresundsbron hen over sensommeren i takt med, at covid-19 restriktionerne blev ophævet. De øgede indtægter bidrager til et tilfredsstillende resultat for årets første ni måneder.

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 8,0 pct. i forhold til samme periode sidste år. Personbiltrafikken steg med 7,8 pct. og lastbiltrafikken med 9,6 pct. Indtægterne fra vejtrafikken steg således med 217 mio. kr. i forhold til de første ni måneder af 2020.

Trafikken er fortsat 9,1 pct. lavere end i samme periode i 2019 før pandemien. Vejindtægterne er 57 mio. kr. lavere end i 2019, og restriktioner og nedlukninger har fortsat en effekt på koncernens indtægter.

Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg er ikke påvirket af covid-19 pandemien og var på 249 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode sidste år.

På Øresundsbron faldt trafikken med 6,3 pct. i forhold til 2020, og personbiltrafikken faldt med 8,2 pct., mens godstrafikken steg med 7,3 pct. I forhold til samme periode i 2019 inden covid-19 pandemien er den samlede trafik 41,7 pct. lavere.

– Trafikken er godt på vej mod niveauet før corona, særligt på Storebæltsbroen, hvor trafikken slog rekord i juli måned med godt 1,3 mio. biler. På Øresundsbron er der dog lidt længere op til normalniveauet, selvom grænserestriktionerne nu er ophævet. Samlet set bidrager den stigende trafik positivt til resultatet for perioden, men vi forventer fortsat, at årets resultat vil være påvirket af situationen med covid-19, siger CEO i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 501 mio. kr.

Koncernens renteudgifter steg til 398 mio. kr., hvilket primært skyldes gennemslag af højere inflation.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første ni måneder et overskud på 1.482 mio. kr. mod et overskud sidste år på 1.349 mio. kr. Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet blev indtægt på 2.239 mio. kr.

Koncernens resultat efter værdireguleringer og skat blev et overskud på 2.898 mio. kr. mod et overskud på 3 mio. kr. i samme periode sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter tredje kvartal 18,4 mia. kr. og reduceret med 0,7 mia. kr. siden 30. juni 2021. Tilbagebetalingstiden er dog forlænget med 2 år til 36 år (svarende til 2034), primært som følge af, at A/S Storebælt skal medfinansiere regeringens Infrastrukturplan 2035 med udbytter på samlet set 7,9 mia. kr. Det giver isoleret set en forlængelse af tilbagebetalingstiden på 3-4 år, men i modsat retning trækker en forventet normalisering af trafikindtægterne oven på covid-19 pandemien.

Forventningerne til resultatet for 2021 er reduceres fra et overskud i størrelsesordenen 1,8-2,0 mia. kr. til et overskud mellem 1,7-1,85 mia. kr. Det skyldes, at trafikken på Øresundsbron er lavere end forventet, og renteudgifterne er øget pga. den højere inflation. Der er dog fortsat knyttet en usikkerhed til resultatet som følge af covid-19 pandemien, primært i forhold til Øresundsbroen.

Kommentarer